Algemene- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Juridische informatie
De Besloten Vennootschap of BV “FASSADO”, met maatschappelijke zetel Nieuwescheldestraat 1-3, 9052 Zwijnaarde met als ondernemingsnummer BE 0662.680.343 en hierna genoemd: “SOLUSIO”.

Definities
Bouwheer: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ons opdracht geeft tot de werken.
Consument: De natuurlijke persoon die aan ons opdracht geeft tot de werken.
Ondernemer: Een iedere natuurlijke persoon die zelfstandig beroepsactiviteit uitoefent.
Hoofdaannemer: FASSADO.
Onderaannemer: Identificeerbaar tijdens de werken.

Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken:
Deze omvatten alle prestaties die naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd worden, ongeacht om welke reden ook: zoals werken veroorzaakt door miscommunicatie met de bouwheer, alle mondelinge afspraken gemaakt tijdens de het verloop van werken. Alle werken die niet zichtbaar of niet opgenomen zijn op het moment van de voorbereiding en voorafgaande bezichtiging van de werken. Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat, vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen worden noodzakelijke bijwerken genoemd.
Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken.

Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend.
NBW: Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld
Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening houdend met hun hoedanigheid.
Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.

Werking Algemene voorwaarden
Opdat algemene voorwaarden van een partij deel zouden uitmaken van een contract is hun effectieve kennis door de andere partij vereist of tenminste de mogelijkheid om er effectief kennis van te nemen alsook een aanvaarding (artikel 5.23, lid één NBW).

Toepassingsgebied consument
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of bestelbon van FASSADO en op elke tot stand gekomen overeenkomst dit zowel op afstand als op de maatschappelijke zetel van FASSADO en dit tussen FASSADO en de consument.
De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en als tegenstelbaar wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Precontractuele informatieverplichting consument
Overeenkomstig artikel VI.2, 7° WER zal FASSADO de klant consument voorafgaandelijk aan de contractsluiting actief informeren omtrent de algemene voorwaarden die hij tot het contractuele veld wil laten behoren die ongebruikelijk of buitensporig (zouden kunnen) zijn.

De knock-out rule tussen ondernemingen
In geval zowel FASSADO als de Ondernemer hun algemene voorwaarden willen toepassen dan zullen deze beide sets voorwaarden voluit van toepassing zijn met uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide zijden worden uitgeschakeld.(zg...knock out). Op de conflicterende bepalingen zal dan het gemeen recht van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden tegenstrijdig zijn, moet het gemeen verbintenissenrecht worden toegepast.

Afwijking knock out rule
Zo een partij(en) niet wil dat de knock out rule van toepassing wordt op hun overeenkomst dan kunnen partijen hiervan afwijken.
Dit kan enkel wanneer dit uitdrukkelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt en gebeurt op volgende manier:
In de bijzondere voorwaarden van het aanbod of aanvaarding zal een clausule ingelast moeten worden die dan duidelijk aangeeft dat een partij ‘niet gebonden wil zijn door een overeenkomst indien (sommige) van zijn algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn.

Hoofdelijk en ondeelbare verbintenis
Als de Ondernemer een vennootschap is, is de ondertekenaar statutair gemachtigd om op te treden en zal op eerste verzoek hiervan het bewijs voorleggen, zo niet is het een persoonlijke, ondeelbare en hoofdelijke verbintenis in eigen naam.

Offertes en toelichtingen
FASSADO berekent de offerte aan de hand van de productienormen, die een optimale kwaliteit garanderen en blijft 30 dagen geldig. Tijdens de duur van de overeenkomst kunnen de basiselementen door ons eventueel worden aangepast n.a.v. verbetering van de productiemethoden en uitvoeringstechnieken. Onze offertes omvatten enkel die prestaties en uitvoeringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaan wij ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Adviezen en informatie met betrekking tot de uitvoering van de werken.
Afwijkingen op de aanvaarde offerte die pas bij de voorbereiding van het werk, productie of uitvoering aan het licht komen zal FASSADO uitvoeren in regie.

Ondeelbaarheid offerte
De offerte van FASSADO is ondeelbaar.
Indien de Ondernemer toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt FASSADO zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post.

Totstandkoming/ aangaan van de overeenkomst
Partijen zijn akkoord om af te wijken van het beginsel van het consensualisme en kwalificeren de overeenkomst als een subjectief plechtig contract.
Dit betekent dat voor de overeenkomst bepaalde vormvereisten nageleefd moeten worden bij gebrek waaraan de overeenkomst kan nietig verklaard worden.
De overeenkomsten worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:
• De klant verzendt het akkoord met onze offerte per mail en dit wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening tussen de klant en FASSADO. Partijen erkennen dat dit dan dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van het akkoord met de offerte en de bijgevoegde algemene voorwaarden;
• Fysieke ondertekening van de overeenkomst en de ondertekening of minstens aanvaarding van de algemene voorwaarden (dit document).

Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de opdracht en/ of uitvoering van de werken gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Plannen Consument
De consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de aanneming.
Als zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt moet de consument de ligging hiervan zo nauwkeurig mogelijk aan FASSADO meedelen, alvorens de werken kunnen starten.
Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de consument de juiste ligging doorgeven aan FASSADO.
Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de consument is FASSADO op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

Plannen Ondernemer
De Ondernemer levert de nodige plannen aan m.b.t. alle leidingen, technieken en constructies waaraan schade kan berokkend worden door uitvoering van de aanneming.
Voor alle bovengrondse en ondergrondse infrastructuur (muren, niet beperkend) zal de Ondernemer de voor hem beschikbare documenten (koopaktes, opmetingen,  en dgl. mededelen alsook zoveel mogelijk informatie verschaffen.
Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de Ondernemer is FASSADO op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

Vergunningen en parkeerplaatsen
Alle vergunningen die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zijn worden door de bouwheer aangevraagd . Hier treft FASSADO geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen tenzij anders overeengekomen op de offerte. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de bouwheer.
De bouwheer dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de overheid aangevraagd door de bouwheer. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de bouwheer.

Prijzen aanneming toelichting consument
De prijs van de FASSADO wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen onbepaalde prijs, aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs of m2.
De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.
Als blijkt dat na de definitieve opmeting de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur. 

Prijzen aanneming Ondernemer
De prijs van de aanneming wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen onbepaalde prijs, aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs of M2.
De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.
Als blijkt dat na de definitieve opmeting de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur. 
De prijs in regie wordt in de offerte vermeld per man/uur eveneens als de verplaatsingskosten.

Prijsbepalingen en- stijgingen
Prijslijsten en offertes zijn gebaseerd op de prijsbepalende elementen bekend op het ogenblik van de prijsopmaak.
Elke verandering in deze prijsbepalende elementen die een wijziging in een prijs van de prijslijst van de aanneming of van een onderdeel van de offerte uitmaken, laat FASSADO toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.
Deze aanpassing slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten. Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, (zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en daardoor direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal FASSADO toelaten de overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

Wijzigingen materiaalkeuze in de offerte
Wanneer de bouwheer wenst af te wijken van de materialen die FASSADO in de offerte aanbiedt en in de plaats daarvan zelf een ander materiaal van een ander type voorstelt of eventueel van een andere fabrikant wenst, dan zal de bouwheer deze wijziging die aan de oorspronkelijke offerte overeengekomen is (al dan niet met tegenofferte) schriftelijk bevestigen en dit al dan niet per mail en op eigen risico.
Het betreft vooral:
1.    Wijzigingen aan het voorwerp van de overeenkomst: vb. bepaalde extrawerken, andere installatie, andere materiaalkeuze,enz.
2.    Wijzigingen van de startdatum en/of de voorziene uitvoeringstermijn.

Meerwerken en bijwerken
Meerwerken: Deze worden voorafgaandelijk voor akkoord aan of door de bouwheer medegedeeld.
Bijwerken: Deze worden voor de goede orde rechtsgeldig ter kennis gebracht van de bouwheer ofwel mondeling ofwel per mail, w-app, sms of in een addendum aan de bestaande overeenkomst en in dit geval bevestigd aan de bouwheer.

Veiligheidscoördinatie
Met specifieke veiligheidsvoorschriften, opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend zijn bij de opmaak van de offerte en/of bij het indienen van de offerte kan uiteraard geen rekening worden gehouden. Deze worden zonodig toegevoegd aan de offerte en/of doorgerekend bij de facturatie.

Betalingsvoorwaarden
FASSADO behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen (40%) en om tussentijds te factureren naargelang de vordering der werken.

Uitvoering– en leveringscondities
Aangezien de leverings-en uitvoeringscondities afhankelijk zijn van: de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, levertijd van onze fabrikant en/of leverancier, eventueel maatwerk en/ of vertragingen door externe aannemers of onderaannemers en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen noodzakelijkerwijze bij benadering maar zal de bouwheer stipt op de hoogte gehouden worden van het verloop.
Uitvoering van gelijk welke montage en/of plaatsing wordt op voorhand per mail afgesproken.

Transparantie hoofd – onderaanneming
Technische afspraken en/of beschrijvingen tussen de bouwheer en hoofdaannemer FASSADO, vermeld in deze algemene voorwaarden  of worden verondersteld er deel van uit te maken. in het belang van zowel hoofdaannemer als onderaannemer.
Onder meer kan er bij betalingsvoorwaarden specifiek voorzien worden dat de wijze van betaling van de facturen gekoppeld wordt aan de termijn van betaling en in geval van oplevering dat de modaliteiten van oplevering worden doorgeschoven naar de onderaannemer.
Wanneer de werken moeten uitgevoerd worden binnen een bepaalde uitvoeringstermijn, dan is het aangewezen deze termijn ook op te leggen aan de onderaannemer. Dit volgens het principe” Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld”.

Werk in hoofd of onderaanneming
FASSADO voert haar aannemingen of totaalprojecten naar eigen keuze uit als hoofdaannemer of besteedt ze geheel of gedeeltelijk uit in onderaanneming. De hoofdaanneming omvat ondermeer de totale gevelrenovatie.
Doorgaans worden navolgende werken uitgevoerd in onderaanneming zonder dat deze opsomming beperkend is: gevelisolatie, gevelreiniging, gevelbepleistering, gevelbescherming.

Stellingbouw
Bij opbouw en plaatsing van de stelling zal FASSADO of de externe firma die de plaatsing doet zorgen voor de nodige aanpassingen van de stelling conform de veiligheidsvoorschriften voor de uitvoering van de gevelwerken.
Op het moment dat de stelling geplaatst is, al dan niet door een externe partij, zal FASSADO voor aanvang van de werken vlakheid en pas van de te bepleisteren gevels, wanden, plafonds, luifels, oversteken controleren.

Verplichtingen bouwheer aan FASSADO
De bouwheer verbindt zich ertoe om aan de vertegenwoordiger en/of de aangestelde van FASSADO de vrije toegang tot de lokalen of plaats van uitvoering te verschaffen, telkens indien die nodig is om een correcte berekening te maken van de werken en de werken tot een goed einde te brengen.

Richtlijnen algemeen
De bouwheer moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit.
De bouwheer dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van FASSADO behoren, op zo’n manier en op tijd worden verricht, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
De bouwheer staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door FASSADO geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.
Voor schade door nalatigheid van de bouwheer zijn kant is FASSADO niet aansprakelijk.

Globale uitvoeringsrechten
De bouwplaats of werf moet op zo’n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat FASSADO te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren.
De ruimte waar FASSADO de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, berijdbaar en bereikbaar zijn.
De ondergronden moeten klaar en geschikt zijn om onze werken erop aan te brengen.
FASSADO voert alle verpakkingsmateriaal en eventueel afval, die het gevolg kan zijn van de door ons uitgevoerde werken af en stort dit tenzij anders overeengekomen in de offerte.
De bouwheer voorziet steeds een stockage ruimte voor de goederen en materialen die FASSADO nodig heeft bij de aanvang en tijdens de werken.

Medewerking gevelwerken
De bouwheer neemt  bij gevelwerken voor zijn rekening: 
• Het verwijderen en terugplaatsen van verlichting;
• Het verwijderen en terugplaatsen van deurbel, huisnummer en borden, gevelkraantjes etc. en verwijdering van beplanting aan, naast of tegen de gevel;
• Verwijderen van zonnepanelen of een zonneboiler bij dakwerken gebeurt door de zorg van de bouwheer
tenzij anders overeengekomen;
• Het verwijderen van rolluiken of zonnetenten gebeurt door de zorg van de bouwheer;
• Het terugplaatsen ervan gebeurt echter in samenspraak met ons zodat wij de bevestigingsblokken kunnen plaatsen op de juiste plaats;
• Het verwijderen van airco, schouwen, pijpen en buizen op het dak of tegen gevel (inox)
Indien blijkt dat FASSADO moet instaan voor bovengenoemde zaken zal dit altijd gebeuren in regie en gefactureerd worden als noodzakelijke bijwerken.

Voorbereiding van de gevelwerken
Een afwijking op de te behandelen oppervlakte dient onmiddellijk te worden gemeld en noodzakelijke uitvullingen worden in onderling overleg bepaald en verrekend in meer- of minprijs. 
De isolatiedikte aan de dagkanten wordt aangepast aan de dikte die mogelijk is aan de ramen tenzij het expliciet wordt vermeld in de offerte.

(Slechte) ondergrond pleisterwerken
FASSADO heeft het recht om van de werken af te zien als
die op een slechte of vochtige ondergrond moeten uitgevoerd
worden. Bij uitvoering van pleisterwerken waarbij een
slechte ondergrond aanwezig is zal FASSADO in overleg met de bouwheer een oplossing uitwerken waarin wij ook voldoen aan onze informatieplicht. Afhankelijk van de voorgestelde en al dan niet werkbare oplossing worden alle kosten en werkuren doorgerekend aan de bouwheer als gevraagd meerwerk of als bijkomend noodzakelijk meerwerk:
• Bij slecht gemetste muren waar een bepleistering van meer dan 1,5 cm dikte moet aangebracht worden om een rechte oppervlakte te bereiken, kan dit scheuren en barsten tot gevolg hebben. 
• Bij plafonnering van plafonds uit gipsplaten aangebracht op een houten roostering, kunnen scheuren en barsten ontstaan wanneer deze roostering niet is aangemetst en geketend.
• Voor barsten of scheuren of loskomen van pleisterwerk dat ontstaat door "kloppen" of
"kappen" of andere werkzaamheden, uitgevoerd door derden tijdens of na de afwerking.
• Scheuren die ontstaan op plaatsen waar 2 verschillende materialen mekaar raken (bv. raaklijnen tussen stenen muren en houten muren
en plafonds; raaklijnen tussen betonnen balken en muren en plafonds).

Hydrofuge/ schilderbehandeling gevels
De bouwheer wordt steeds geïnformeerd over de hydrofuge om de muren waterafstotend te maken en te beschermen tegen (doorslaand) vocht en vuil. Het staat de bouwheer vrij om dit voorstel al dan niet te aanvaarden. 
Wanneer de bouwheer hier niet op ingaat vrijwaart hij ons van
alle aansprakelijkheid en kan hij zich niet beroepen op garantie voor de schade geleden door doorslaand vocht of verkleuringen.

Slechte weersomstandigheden
Bij slechte weersomstandigheden (regenval, vriestemperaturen, overdreven windsnelheden, hitte, enz.) heeft FASSADO het recht om de werken stil te leggen voor een termijn die hij nuttig oordeelt in het belang der werken. Daarbij kan FASSADO genieten van een verlenging die even lang is als de onderbrekingsduur.

Hinder bij uitvoering aanneming
Voor zoveel als nodig erkent de bouwheer dat FASSADO hem erop gewezen heeft dat de werken die FASSADO moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning en (naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handelsexploitatie. FASSADO is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de bouwheer zou kunnen ondervinden tijdens de uitvoering van de werken, noch geeft dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
FASSADO zorgt voor het afplakken van de ramen. De plaatsing van de tap kan afschilvering veroorzaken waarvoor FASSADO niet aansprakelijk kan gesteld worden.
Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de bouwheer niet worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van FASSADO.
FASSADO is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de bouwheer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de bouwheer verantwoordelijk is,  dan dient de bouwheer de daaruit voor FASSADO voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.
In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.
Enige aansprakelijkheid van FASSADO voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten.

Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. onze aansprakelijkheid
Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten gebeuren binnen een korte termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per mail. FASSADO is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode.

In het algemeen

Zichtbare gebreken

Voor de zichtbare gebreken moet de klant zijn opmerkingen ten laatste doen bij de zogenaamde oplevering van de werken. Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht de werken te hebben aanvaard.
De oplevering kan formeel gebeuren maar ook stilzwijgend. Dit is het geval wanneer de klant het werk zonder enig voorbehoud heeft aanvaard, de factuur voorbehoudsloos betaald heeft of de prestaties gedurende een langere tijd inhoudelijk niet betwist heeft.
Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en binnen een korte termijn schriftelijk door de bouwheer te worden geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.

Lichte verborgen gebreken
Voor de lichte verborgen zijn wij tegenover de bouwheer enkel gehouden wanneer deze ingeroepen worden binnen de twee jaar na de oplevering (en wanneer de dagvaarding/vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt ingesteld voor de rechtbank.)
Onderhandelingen schorsen de termijn enkel wanneer dat blijkt uitduidelijke en ernstige voorstellen en argumenten.

In het bijzonder
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van de gevelwerken, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke juridische grond dan ook, heeft FASSADO de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.

Verandering van omstandigheden
Als er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door FASSADO noch door de bouwheer kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de aanneming afspreken.
Als de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan hetzij in onderling akkoord, hetzij via bemiddeling, arbitrage of de rechter. Die expert kan eventueel een schadevergoeding aan één van de partijen opleggen, rekening houdend met de gerechtvaardigde kosten naar de analogie Artikel 5.74 NBW.

Aanvaarding werk
De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen een korte termijn na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Digitale aanvaarding
Indien de bouwheer niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zullen wij foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen naar de bouwheer onder vorm van een digitale oplevering. De bouwheer moet eventuele opmerkingen aan FASSADO mededelen hetzij per mail, hetzij per aangetekend schrijven en heeft daarvoor een korte termijn die niet langer zal zijn dan 14 dagen.
In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

Vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst
Bij niet-betaling behoudt FASSADO zich het recht voor om de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar te ontbinden conform Art. 5.93 NBW.

Ontbinding overeenkomst door de opdrachtgever
Wanneer de bouwheer een einde stelt aan de aanneming dan is hij een schadevergoeding verschuldigd voor een bedrag van 30% procent welk bedrag niet kennelijk onredelijk is en waarbij wordt rekening gehouden met de schade en alle andere omstandigheden in het bijzonder met de rechtmatige belangen van ons als schuldeiser.

Opzegging overeenkomst door de opdrachtgever Artikel 1794
De bouwheer kan ten allen tijden een einde maken aan de aanneming. De bouwheer is dan wel verplicht om de FASSADO in zo’n geval schadeloos te stellen voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.
Deze posten worden forfaitair bepaald op 30% en deze schadevergoeding is verschuldigd boven op de vergoeding voor de werken die reeds gebeurd zijn. VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de Bouwheer dit schriftelijk te melden.

GDPR
FASSADO verwerkt de persoonsgegevens van zijn Bouwheer en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de Bouwheer kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als Bouwheer niet akkoord met de manier waarop FASSADO uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ongeldige voorwaarden
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch materieel recht, zelfs indien de opdrachtgever een andere nationaliteit heeft en/of de overeenkomst buiten België dient te worden uitgevoerd.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd voor de betwistingen tot welke de overeenkomst of de facturen aanleiding zouden kunnen geven.

Betalingsvoorwaarden

Betaling Factuur Ondernemer
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen.

Betaling Factuur Consument
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen.

Niet tijdige betaling factuur

Intresten.

Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Schadevergoeding Ondernemer

Elke laattijdige betaling door de klant Ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.

Invorderingskosten

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

Schuldvordering consument
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
·       €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
·       €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
·       €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som

Bewijsrecht tussen ondernemingen algemeen
Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel I.1, eerste lid van het Wetboek economisch recht worden geleverd door alle bewijsmiddelen, behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen.
(boek 5 Art. 8.11. NBW)

Bewijsrecht verzending factuur onderneming
Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.

Bewijsrecht facturatie
Tussen ondernemingen is de boekhouding een wettelijk bewijsmiddel (boek 5 artikel 8.11.par.2.1ste l lid NBW).

Btw verlegd
Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

BTW 6% regelgeving
Wanneer de consument bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur niet schriftelijk betwist, dan wordt hij geacht te erkennen dat:
•           De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
•           De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
•           De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens aan één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw- tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de bouwheer dit schriftelijk te melden.

GDPR
FASSADO verwerkt de persoonsgegevens van zijn bouwheer en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de bouwheer kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als bouwheer niet akkoord met de manier waarop FASSADO uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ongeldige voorwaarden
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Bevoegdheid

Consument

Ingeval de bouwheer een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Bevoegdheid

Ondernemer
In geval van betwistingen met klanten die Ondernemer zijn, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd of het vredegerecht van het kanton van onze bedrijfszetel, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. en het Belgisch recht is steeds van toepassing.